Przedszkole w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumDokumenty

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilicą
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilicą

ul. Ogrodowa 16

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

3. Lokalizacja przedszkola:

Siedzibą   przedszkola  jest   obiekt   w    Nowym   Mieście   nad   Pilicą   przy   ulicy
Ogrodowej 16, w którym funkcjonują 4 oddziały przedszkolne przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Nowym Mieście nad Pilicą
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Nowym Mieście nad Pilicą
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
1) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
2) współdziałaniu z rodziną pomagając jej w wychowaniu dziecka;
3) przygotowaniu dziecka do nauki w szkole, przy czym kształtowaniu u dzieci umiejętności czytania i przygotowaniu dzieci do nabywania umiejętności pisania – zgodnie z przepisami;
4) budowaniu systemu wartości takich jak prawda, dobro, sprawiedliwość, tolerancja, wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz zwierząt;
5) umożliwianiu podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
6) kształtowaniu u dziecka odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
7) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i psychicznych;
8) rozwijaniu umiejętności społecznych dziecka, niezbędnych do poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi;
9) wykorzystywaniu potencjału dziecka;
10) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka;
11) podejmowaniu działań aktywizujących dziecko,
12) pomaganiu w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;
13) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodzie z przepisami
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
14) organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, które mają prawo do   uczęszczania do przedszkola na tych samych zasadach, co dzieci zdrowe, po przedłożeniu orzeczenia Poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego stan zdrowia tych dzieci, poziom rozwoju psychofizycznego i wskazanie do przebywania w grupie przedszkolnej,
w przedszkolu ogólnodostępnym;
15) przygotowaniu do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie świadomości językowej dzieci i wrażliwości kulturowej oraz budowaniu pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, z tym że z realizacji tego celu zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zgodnie z odrębnymi przepisami;
16) doradztwie zawodowym rozumianym jako zapoznanie z różnorodnością przyszłych wyborów oraz wprowadzeniem do przyszłych życiowych wyborów poprzez uświadamianie dzieciom znaczenia wybranych zawodów.
2. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnych   przedszkola, którymi są:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z innymi dziećmi
i dorosłymi;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
3) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują podczas poznawania i rozumienia siebie i swojego otoczenia;
6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
7) wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
8) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
9) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
10) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
15) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania;
16) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

§ 4

Realizację celów i zadań przedszkole osiąga poprzez:
1) zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
2) organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa;
3) ukierunkowanie działań wychowawczo-dydaktycznych na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym i kulturowym;
4) pełnienie wobec rodzin funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;
5) współpracę z rodzicami w zakresie określania kierunków i zakresu działań podejmowanych w przedszkolu;

 

ROZDZIAŁ III

PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJPRZEDSZKOLA

§ 5

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
1) sytuacje edukacyjne organizowane z całą grupą;
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
3) zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwoju;
4) okazje edukacyjne stwarzające dzieciom możliwość wyboru zadań, czasu ich realizacji; wyboru partnerów i środków materialnych;
5) spontaniczna działalność dzieci;
6) zajęcia dodatkowo organizowane za zgodą rodziców;

§ 5

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej odbywa się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w przedszkolu  podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli;
2) opinii Rady Rodziców;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej przeprowadzenie
w przedszkolu, w przypadku braku wcześniejszych publikacji;
3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia  
edukacyjne w całym przedszkolu lub w danej grupie ( grupach ).

§ 6
1 . Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć
w przedszkolu oraz podczas zajęć poza przedszkolem.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. W pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom  bezpieczeństwa nauczyciel wspierany jest przez pomoc nauczyciela lub woźną  oddziałową.
4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci 3-letnich i 4-letnich, /pełni pomoc nauczyciela.
5. Podczas wyjść np. do ogródka przedszkolnego, spacerów, wycieczek i zajęć
organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi zawsze towarzyszy pomoc  nauczyciela lub woźna oddziałowa.
6. Podczas wyjść, spacerów, wycieczek i zajęć poza terenem przedszkola opieka wynosi jeden dorosły na ilość dzieci - zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić wydarzenia o charakterze publicznym, sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć, uroczystości, imprez otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.
8. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, o którym mowa w ust.7

§ 7
1. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe zgodnie z odrębnymi   
przepisami – Regulamin wycieczek i spacerów.
2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i na koszt rodziców.
3. Dziecko posiadające ubezpieczenie indywidualne rodzinne jest zwolnione z opłat.

4. W przypadku indywidualnego rodzinnego ubezpieczenia dziecka rodzic jest
zobowiązany do przedstawienia ważnej polisy ubezpieczeniowej dziecka.
   
§ 8
   1. W przedszkolu nie dokonuje się żadnych zabiegów lekarskich oraz nie podaje się   dzieciom żadnych lekarstw i farmaceutyków.
    2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka przebywającego w przedszkolu
nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
    3. W sytuacjach nagłych pomocy poszkodowanemu dziecku udziela wezwane Pogotowie Ratunkowe.
    4. O interwencji lekarskiej powiadamiani są rodzice poszkodowanego dziecka.

§ 9

Rodzice ( prawni opiekunowie ) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola.
1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu.
2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za dziecko po przekroczeniu progu sali oddziału, do którego zostało przyprowadzone dziecko.
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, pełnoletnią, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców lub  prawnych opiekunów dziecka.
4. Upoważnienie na piśmie do odbioru dziecka z przedszkola przez inne pełnoletnie osoby, niż rodzice, jest ważne przez okres danego roku szkolnego i może zostać unieważnione lub zmienione przez rodziców lub prawnych opiekunów w każdej chwili.
5. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią nie będzie respektowane.
6. Nauczyciel lub dyrektor może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że nie będzie ona w stanie   zapewnić bezpieczeństwa dziecku np. upojenie alkoholowe, stan po zażyciu narkotyków lub leków.
7. Dbając o zdrowie i życie dziecka nauczyciel ma prawo do weryfikacji tożsamość osoby odbierającej dziecko.
8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora
przedszkola.

§ 10
1. Przedszkole organizuje naukę religii na wniosek rodziców – zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie.
3. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza podstawą programową.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 11

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Wicedyrektor przedszkola – z chwilą powołania;
3) Rada Pedagogiczna;
4) Rada Rodziców;
5) Rada przedszkola – z chwilą jej powołania;

§ 12
1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
2. Dyrektor przedszkola powołany zostaje na stanowisko zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.
3. W przypadku, gdy placówka liczy co najmniej 6 oddziałów, dyrektor ma obowiązek powołać nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
3. Dyrektor działa i podejmuje decyzje w ramach kompetencji określonych ustawą.
4. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 13
1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące  zadania.
1) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci;
2) opracowuje na każdy rok szkolny plan wychowawczo-dydaktyczny przedszkola, zgodny
z programem rozwoju, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy przedszkola;
3) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
4) przedstawia do dnia 31 sierpnia każdego roku Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy.
1) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych, w tym hospitacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;
2) dokonuje oceny pracy nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) organizuje wewnętrzny system zapewnienia jakości;
5) dopuszcza do użytku przedszkolnego program nauczania zaproponowany przez nauczyciela, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
4. Dyrektor udziela pomocy nauczycielom w realizowaniu przez nich zadań  wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych.
5. Dyrektor inspiruje nauczycieli do realizowania innowacji pedagogicznych,  metodycznych i organizacyjnych.
6. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza optymalne warunki dla ich harmonijnego,  holistycznego rozwoju poprzez podejmowanie aktywnych działań prozdrowotnych.
7. Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków oraz nauczycieli w trakcie zajęć organizowanych przez przedszkole.

§ 14
1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współpracuje z Radą   
Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami nie wchodzącymi w jej skład oraz ze      środowiskiem lokalnym.
2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących.
3. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i informuje o tym organ prowadzący.
4. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

§ 15
1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych.
1) organizuje pracę kancelarii;
2) odpowiada za prawidłowo prowadzoną dokumentację;
3) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola;
4) opracowuje plan rozwoju przedszkola wraz z Radą Pedagogiczną;

§ 17
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz w szczególności decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
2. Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
3. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz inne instytucje uprawnione do dokonywania kontroli
w przedszkolu.
4. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia stron zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

§ 18

1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada Pedagogiczna Przedszkola realizuje kompetencje rady przedszkola określone  w ustawie.
3. Wszystkie osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych podczas Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.

§ 19
1. Organem reprezentujący rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola jest Rada Rodziców.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin rady rodziców Przedszkola Samorządowego
5. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
6. Kompetencje działania rady rodziców określa ustawa.
7. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 20
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych
warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają na bieżąco przepływ informacji między sobą poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń;
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań;

§ 21
1. Organy przedszkola podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji.
2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor przedszkola poprzez:
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych;
3) mediacje;
4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie;
3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą się zwracać, w zależności od podmiot sprawy, do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

§ 22

1. W sprawach spornych pomiędzy organami przedszkola, a dyrektorem strony mogą się zwracać, zależnie od podmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Rozstrzygnięcie organu jest obowiązujące dla dwóch stron.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 23

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

 

  1. liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
  2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
  3. wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

§ 25

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe: religia, lgopedia, jezyk angielski, rytmiczno-taneczne, teatralne.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

§ 26

  1. religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. (dla dzieci 3-, 4-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci),
  2. zajęcia taneczno-rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min. (dla dzieci 3-, 4-letnich), 30 min. (dla pozostałych dzieci),
  3. zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–3 osobowych zespołach.
  4. zajęcia teatralne 1 raz w tygodniu, 30 min dla dzieci szczególnie uzdolnionych.
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
  1. dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,
  2. następujące pory posiłków: śniadanie: godz. 9.00, obiad: godz. 11.45, podwieczorek: 14.00
  3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§ 27

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.

4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

5. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

2) Zajęcia finansowane są w całości przez rodziców,

3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3-, 4-letnich, a 30 min. dla pozostałych dzieci.

7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

8. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 28

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

3) przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej,

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: - śniadanie (we własnym zakresie), obiad, podwieczorek.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 każdego miesiąca.

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

§ 29

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 4 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne,

4) plac zabaw,

2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 30

 1. Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
  1. sumienne i staranne wykonywanie pracy,
  2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
  3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
  4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
  5. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
  6. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 31

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej, jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

 

  1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,
  3. organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

Inne zadania nauczycieli:

  1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
  4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  5. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
  6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
  9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
  11. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
  12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  13. poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  14. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
  15. współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,
  16. przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
  17. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, włączenia ich w działalność przedszkola.
  18. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność, za jakość i wyniki tej pracy,
  19. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
  20. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
  21. udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
  22. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:


  1. monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,
  2. przygotowanie dla dyrektora, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie
§ 32
 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
  1. prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
  8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
   1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
   2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń.
   3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
   4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 

   1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
   2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
   3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,
   4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 33

Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 2. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku, gdy:
  1. sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,
  2. Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 34

Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

  1. zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
  2. udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
  3. organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
  4. uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej, jakość.

 1. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
  1. plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,
  2. dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
  3. sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
  4. scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

  1. wywiad z rodzicem i dzieckiem,
  2. kartę pracy indywidualnej,
  3. kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
  4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 1. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:
  1. Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grójcu,
  2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą .
 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
  1. w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie, którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),
  2. w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
  3. w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

§ 35

 1. W przedszkolu zatrudnia się  w zależności od potrzeb następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:
  1. główny księgowy,
  2. pomoc nauczyciela,
  3. woźna oddziałowa,
  4. referent do spraw zaopatrzenia,
  5. kucharz,
  6. pomoc kuchenna,
  7. konserwator,
  8. sprzątaczka.
 1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 35

 1. Rodzice mają prawo do:

 

  1. udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),
  2. konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
  3. bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
  4. wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  3. zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
  6. niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 36

 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

 

 1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
  2. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
  3. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
  4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
  5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
  6. pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
  1. akceptacji takim, jakim jest,
  2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
  5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  6. wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
  7. jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
  8. zdrowego jedzenia.
 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
  4. dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

§ 37

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
  1. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
  2. stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
  1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
  2. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
  3. konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
  4. rozmowy z dyrektorem,
 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
  1. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
  2. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,
  3. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych,
  4. przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5)podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

  1. rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.

§ 39

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Statut Przedszkola w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Licznik online

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16/16a

 

tel/fax: 48 6741023

tel/fax: 48 6741833

 

e-mail: liceumnowe@op.pl

e-mail:
nowemiastogim1@op.pl