Przedszkole w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumAktualności

 

Witamy na stronie Przedszkola w Nowym Mieście nad Pilicą

 

REKRUTACJA-WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Oświadczenie woli rodzica/opiekuna prawnego-zobacz więcej

Umowa przyjęcia do przedszkola-zobacz więcej

 

 

INFORMACJA! Decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego żłobki oraz przedszkola zostają zamknięte od 27 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku.Opieka pozostanie wyłącznie dla dzieci pracowników służb oraz medyków, działających na rzecz walki z epidemią Covid-19.

 

KOMUNIKAT

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.Karola Wojtyły w Nowym Mieście informuje, że w dniach od 29.03.2021r. do dnia 11.04.2021 roku Przedszkole funkcjonować będzie w trybie zdalnym.

Szczegóły zawarte są  w Rozporządzeniu MEiN z dnia 26.03.2021 roku

Dariusz Blaszka

 

INFORMACJA! Nabór do przedszkola samorządowego-zobacz więcej

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !
Dotyczy klas 1-3 i przedszkola.
Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem informuję, że od poniedziałku 26 października 2020 roku uczniowie klas I – III oraz przedszkola kontynuują naukę sposobem stacjonarnym (uczniowie przychodzą do szkoły według dotychczasowego planu).
Szczegółowe informacje związane z nauczaniem będą podawane uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) na bieżąco.
Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

 

 

 

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

wyprawka przedszkolaka

 

wyprawka przedszkolaka 2

 

Drodzy Rodzice !

W związku z decyzją Rady Ministrów, przewidującą możliwość otwarcia od 6 maja 2020r instytucji opieki nad dziećmi, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podjęła przygotowania do możliwie jak najszybszego otwarcia gminnych placówek opieki nad dziećmi.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców powracających do pracy    Przedszkole Samorządowe rozpocznie swą pracę z dziećmi począwszy od dnia 12 maja 2020 roku. 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy w nowej rzeczywistości zostaną umieszczone na stronie placówki w zakładce.


Podjęty został szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Samorządowego, standardy pracy oraz pobytu dzieci i rodziców przygotowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia , Pracy i Polityki Społecznej.


Mając na uwadze ryzyko związane z zakażeniem prosimy o dostosowanie się do wszystkich wytycznych, aby zminimalizować możliwość zarażenia. Bardzo prosimy o odpowiedzialne i świadome podejmowanie decyzji związanych  z przyprowadzaniem dzieci do placówki, mając na względzie dobro wszystkich uczestników.


PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI ORAZ WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  UMIESZCZONYMI  PONIŻEJ !


Przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy podpisać Oświadczenie oraz każdorazowo Ankiety.

 

PROCEDURY I WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

POBIERZ PLIK

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

POBIERZ PLIK

 

PROCEDURY I WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 przyprowadzania dzieci do Przedszkola Samorządowego                               w Nowym Mieście nad Pilicą

W trosce o dobro i zdrowie zarówno dzieci, jak i personelu Przedszkola informujemy o wprowadzaniu zasad na czas ustalony do 24.05.2020 r., po tym czasie zasady te będą aktualizowane.

1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do w/w Przedszkola.

2. Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich rodziców/ opiekunów przyprowadzających dzieci do Przedszkola Samorządowego w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

3. Ogólne zasady według wytycznych GIS
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia, wypełnij ankietę i oświadczenie.
• Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki
• Przyprowadź do Przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
• Nie posyłaj dziecka do Przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
• Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
• Regularnie przypominajmy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

4. Zasady postępowania na terenie Przedszkola:
• Dziecko przyprowadza i odbiera ta sama osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wymieniały się nie więcej niż dwie osoby.
• W szatni z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba. W miarę możliwości dzieci będą odbierane przez pracowników sprzed wejścia głównego.
• Każdego dnia przyprowadzając dziecko rodzic ma obowiązek dostarczyć wypełnioną ankietę o stanie zdrowia dziecka danego dnia.
• Przed wejściem na salę główną będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym rodzicowi i dziecku przez wyznaczoną osobę . W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni) lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu dziecko nie zostanie wpuszczone na salę.
• Dzieci nie przynoszą do Przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, plecaków.
• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
• Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji - rodzice.
• Rodzice wchodzą do szatni w maseczkach zakrywając usta i nos. W szatni może przebywać tylko jeden rodzic i jedno dziecko. W przypadku, kiedy kolejny rodzic przyprowadzi dziecko musi zaczekać na zewnątrz budynku.

5. Załączniki
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki
1) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
2) Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

3) Plakat o dezynfekcji rąk.
4) Rejestr kontaktów z rodzicami / opiekunami.
5) Rejestr temperatury dzieci w ciągu dnia.
6) Ankieta rodziców o stanie zdrowia dziecka każdego dnia.

 

 

Procedura BHP w trakcie pandemii COVID-19 dla Pracowników Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi uczęszczających do Przedszkola  Samorządowego dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

2. Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich Pracowników Przedszkola Samorządowego    w Nowym Mieście nad Pilicą świadczących pracę na terenie w/w Przedszkola                      w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

3. Odpowiedzialność:
1) Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego.
2) Pracownicy zostają zapoznani z Procedurą w trakcie spotkania oraz indywidualnego odczytania. ( Procedura jest wywieszona w widocznym miejscu.)
3) Pracownicy wykonujący pracę na terenie Przedszkola  w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedura a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
4.) Ogólne zasady postępowania Pracowników na terenie placówki:
a. Dyrektor Przedszkola  wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
b. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie z uwzględnianiem miejsc pracy – np. pracownicy gospodarczy, księgowa, dyrektor. Poza opiekunami w Sali pobytu dziennego nie mogą przebywać pracownicy gospodarczy (wyłączając czas prac sprzątających i dezynfekcyjnych, podczas nieobecności dzieci i opiekunów) ani administracyjni.
c. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura (powyżej 37 stopni), duszności, itp. nie są wpuszczani na teren Przedszkola.
d. Pracownicy pracujący ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 m od siebie.
e. Na teren Przedszkola nie będą wpuszczane osoby trzecie nie mające uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki.

5. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy :
a. Do pracy Pracownicy wchodzą wejściem od zaplecza pojedynczo w maseczkach                       i rękawiczkach.
b. Obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk środkiem do tego przeznaczonym .
c. Mycie rąk powinno odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji Mycia rąk znajdującej się widocznym miejscu ( przy umywalkach) .
d. Przy rozpoczęciu pracy pracownicy będą mieć wykonywany pomiar temperatury, zapisany w rejestrze pomiaru.
e. Opiekunowie nie mogą kontaktować się z pozostałymi pracownikami oraz dyrekcją w sposób bezpośredni, w sytuacjach koniecznych należy zachować odległość 2m.
f. Podczas wchodzenia do sal pobytu dziennego należy zakładać obuwie zmienne, które należy czyścić każdego dnia po zakończonej pracy.

6. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
a. Wszystkie sprzęty oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów.
b. monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60 %) dostępnego w łazience, pomieszczeniu gospodarczym.
c. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
d. Sprzęt na placu zabaw musi być czyszczony regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
e. Celem dezynfekcji jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozpowszechniania się zakażeń.

Załączniki:

 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę – plakat.
 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice – plakat.
 • Karty monitoringu przeprowadzanej dezynfekcji.
 • Rejestr pomiaru temperatury pracowników.
 • Ankieta pracowników dotycząca stanu zdrowia.

 

 

Procedura związana z dostarczaniem posiłków do Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą
.

 • Do Przedszkola  dostarczane są posiłki przez firmę cateringową, w pojemnikach jednorazowych.
 • Picie – woda butelkowana lub herbata z firmy cateringowej będzie podawane w kubkach lub butelkach przyniesionych przez Rodziców.
 • Sztućce poddawane są myciu w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC, wyparzane.
 • Podczas wydawania posiłków pracownik zobowiązuje się do:
  stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • Posiłki wydawane są sali.
 • Pojemniki po spożytych posiłkach wyrzucane są do kontenerów znajdujących się na zewnątrz Placówki.

 

 

Procedura postepowania na wypadek zauważenia objawów choroby u dzieci lub personelu Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą.

1. Do pracy w Przedszkolu Samorządowym mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Do pracy nie zostają dopuszczone osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. W Przedszkolu  została  wyznaczona i przygotowana izolatornia ( dodatkowa sala przedszkolna)  m.in. wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący) jako pomieszczenie wydzielone, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy - obsługa Przedszkola  zostaje poinformowana , że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i poinformować telefonicznie pracodawcę i stację sanitarno- epidemiologiczną.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy powiadomić właściwą miejscową powiatową Stację sanitarno  – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń .
6. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Przedszkolu  procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Umieszczenie w widocznym i łatwym w dostępnie miejscu numerów telefonów do stacji sanepidu, służb medycznych.
9. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka postępujemy podobnie i dodatkowo:
a. Zawiadamiamy rodziców o stanie zdrowia dziecka
b. Odizolowujemy dziecko od pozostałych dzieci. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (maska, przyłbica). We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

10. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników Przedszkola.

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami bezpieczeństwa przyjętymi przez Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilica na czas ogłoszenia stanu epidemii związanego z pandemią COVID-19.                         Są one dla mnie jasne i  zrozumiałe. Zobowiązuję się do ich stosowania.
Podpisy Pracowników ( Rodziców jako oddzielny załącznik)

 1. …………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………….
 4. …………………………………………………………………………….
 5. …………………………………………………………………………….
 6. …………………………………………………………………………….
 7. …………………………………………………………………………….
 8. …………………………………………………………………………….

                                   

Sporządził Dyrektor
Przedszkola Samorządowego

 

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego przez Rodzica oraz zawarcie umowy.

W związku z koniecznością potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz zawarcie umów, bardzo prosimy wszystkich rodziców dzieci, które będą uczęszczały do Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2020/2021 o przybycie do szkoły celem podpisania umowy.


Aby zachować odpowiednie środki ostrożności prosimy o przestrzeganie określonych terminów i godzin. Prosimy Rodziców o przybycie do szkoły według poniższych terminów:
- rodzice dzieci z grupy 3-latków- poniedziałek 27 kwietnia 2020r. w godz. 9.00 -12.00
- rodzice dzieci z grupy 4- latków – wtorek 28 kwietnia 2020r. w godz.9.00 – 12.00
- rodzice dzieci 5-latków – środa 29 kwietnia 2020r. w godz. 9.00 – 12.00
- rodzice dzieci 6-latków – czwartek 30 kwietnia 2020r. w godz. 9.00 – 12.00


Dla Rodziców pracujących lub nie mogących przyjść do szkoły w powyższych terminach został wyznaczony dzień dodatkowy – 28 kwietnia 2020r (wtorek) w godz.15.00 – 17.00.


Dyrekcja szkoły.

 

Komunikat i prezentacja multimedialna Mazowieckiej Policji w sprawie zasad bezpieczeństwa publicznego w związku z epidemią koronawirusa

Komunikat Mazowieckiej Policji-zobacz więcej

 

Prezentacja Mazowieckiej Policji-zobacz więcej

 

 

 

 

 

ĆWICZENIA I ZABAWY DLA PRZEDSZKOLAKÓW-ZOBACZ WIĘCEJ

Przeszkole-zabawy i gry

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

• poradni psychologiczno-pedagogicznych;

• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;>/p>

• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;>/p>

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 

• dziennik elektroniczny;

• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Departament Informacji i Promocji

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

INFO! Dnia 3 grudnia 2018 roku nastąpiły zmiany personalne w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście nad Pilicą. W związku z powierzeniem stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego pani Ewie Cwajda, która była dotychczas wychowawczynią w grupie „sówek”. Jej obowiązki przejęła pani Agnieszka Kaczmarczyk Banach.

 

AKTUALNOŚCI:

 

Rekrutacja do Przedszkola w Nowym Mieście nad Pilicą-dokumenty:

Rekrutacja w roku szkolnym 2020-2021 (terminy) - zobacz więcej

Rekrutacja w roku szkolnym 2020-2021 (zarządzenie) - zobacz więcej

 

Jak się chronić przed koronawirusem?

Koronawirus-komunikat

Więcej informacji na temat ochrony przez koronawirusem znajdziesz tutaj

 

Drodzy rodzice!


Nasze przedszkole bierze udział w programie “Czyściochowe przedszkole”, który organizowany jest przez sieć sklepów Rossmann.

W ramach programu przeprowadzane są z dziećmi zajęcia dotyczące różnych aspektów higieny, m.in. mycia zębów, kąpieli, mycia rąk.

Co miesiąc odbywa się konkurs prac plastycznych. Zachęcamy gorąco do oddawania głosów na nasze przedszkole!


Aby zagłosować należy wejść na stronę internetową:

https://www.rossmann.pl/czysciochowo


wyszukać nasze przedszkole: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ i oddać głos! Głosować w konkursie mogą uczestnicy programu Rossnę!Junior, codziennie można oddać jeden głos.

 

Ferie!!!


Nadszedł długo wyczekiwany czas dla dzieci-ferie zimowe!!! Mimo, iż pogoda iście zimowa nie dopisała to w naszym przedszkolu nie brakowało atrakcji dla dzieci.

Ferie w przedszkolu zaczęły się od przedstawienia teatralnego pt.” Kopciuszek”. Po atrakcji kulturalnej przyszedł czas na doznania kulinarne- Dzień Pizzy, kiedy to dzieci skosztowały prawdziwej pizzy.

Przedszkolaki wzięły udział w olimpiadzie sportowej. Za uczestnictwo otrzymały medale oraz dyplomy. Dzieci uczestniczyły też w zajęciach fryzjerskich, plastycznych. Świętowały dzień kota i zdrowia, poznały bliżej dinozaury.

Dla łakomczuszków, w przedszkolu obchodziliśmy również Tłusty czwartek, w trakcie którego dzieci robiły własne pączki z papieru ale również zajadały się prawdziwymi.

Przedszkolaki chętnie brały udział we wszystkich zajęciach przygotowanych przez Panie nauczycielki i na pewno każdy znalazł coś dla siebie.

 

BAL KARNAWAŁOWY

Karnawał to nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia.


W piątek  31 lutego w Przedszkolu Samorządowym odbył się długo wyczekiwany przez  wszystkie dzieci  Bal Karnawałowy. 

Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. Dzieci wchodziły do sali już w swoich kostiumach, opowiadaniom, dyskusjom i wzajemnemu podziwianiu nie było końca.

Po śniadaniu, już wszyscy gotowi do zabawy, rozpoczęli bal. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy.

Dzieci, przebrane w barwne i pomysłowe stroje, bawiły się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców i zabaw w towarzystwie Pań Animatorek, które gościły podczas balu.

Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce – przy rytmach wesołej muzyki, były one przeplatane zabawami oraz konkursami oraz malowaniem twarzy.

Dobra zabawa nie mogła się odbyć bez  słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców Niezapomniany wesoły humor towarzyszył tego dnia każdemu dziecku.

Zachęcamy  do obejrzenia galerii z tego dnia:

 

 

 

 

 

 

WYJŚCIE DO DPS

 

Babcia i dziadek to słowa, które kojarzą się każdemu dziecku z miłością, ciepłem, zrozumieniem i wszystkim co dobre.
Dnia 22.01.2020 r. przedszkolaki z wychowawcami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  odwiedziły mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w naszym mieście. Udaliśmy się tam z przygotowanym programem artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Występ był uprzednio zapowiedziany i bardzo wyczekiwany zarówno przez dzieci jak i podopiecznych DPS. Tuż po śniadaniu widzowie zebrali się na świetlicy , w której rozpoczęło się przedstawienie. Część z Nich przyszła sama, część została przyprowadzona przez swoich opiekunów. Przedszkolaki zaśpiewały piosenki, powiedziały wierszyki i zatańczyły. Wręczyły każdej Babci i każdemu Dziadkowi przygotowane laurki. W zamian za to zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem.

Występ z udziałem tak małych aktorów dostarczył wszystkim wielu wzruszeń, niejednemu zakręciła się łza w oku. Atmosfera tego wydarzenia na długo pozostanie w pamięci.

Nauczyciele pokazali dzieciom najpiękniejszą lekcję tolerancji oraz uniwersalnych wartości jakimi są miłość, dobro i piękno. Poprzez takie działania uczymy naszych przedszkolaków szacunku do osób starszych oraz wrażliwości na krzywdę i cierpienie innych.

 

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są Dziadkowie” – tymi słowami rozpoczynaliśmy uroczystości związane ze Świętem Babci i Dziadka, które odbyły się dnia 24 stycznia 2020r w naszym przedszkolu.

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Dlatego dzieci z naszego przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji . Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać , kiedy przyjdą.

Licznie przybyli Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla Nich przygotowanych programach artystycznych. Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki oraz układy taneczne. Wręczyły przygotowane w przedszkolu wspólnie ze swoimi paniami upominki, zaprosiły babcie i dziadków na  słodki poczęstunek przygotowany  w swoich  salach.

To były naprawdę wyjątkowe uroczystości, pełne uśmiechu, radości, wzruszeń  i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

 

 

 

 

 

WYJAZD NA SPEKTAKL PT.„ W KRAINIE KRÓLA LWA”

Dnia 29.01.2020 wszystkie grupy z naszego przedszkola wybrały się do Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej na spektakl Teatru Współczesnego z Krakowa pt.” W krainie Króla Lwa”.

Radość dzieci trwała od samego wyjścia z przedszkola gdzie przed budynkiem czekały na nich autokary. W trakcie podróży spotkaliśmy Panią Zimę, która przywitała nas pięknym śniegiem.

Zachwyt dzieci było słychać w całym autokarze. Emocje sięgały zenitu gdy przedszkolaki na swoich miejscach czekały na rozpoczęcie spektaklu. W trakcie trwania przedstawienia podziwiały scenografie, z zaciekawieniem słuchały dialogów.

Z zaangażowaniem odpowiadały na pytania aktorów, reagowały na zabawne sceny głośnym śmiechem. Niepowtarzalnego charakteru widowisku nadały żywiołowo wykonane piosenki z choreografią taneczną połączone z efektami świetlnymi.

Przedszkolaki gromkimi brawami podziękowały aktorom za przedstawienie. Naszym dzieciom na pewno zostanie w pamięci widowiskowo przedstawiona adaptacja wszystkim znanej bajki o przygodach małego lwiątka.

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 28 stycznia 2020 roku do naszego przedszkola przyjechał teatrzyk dla dzieci. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej przynosi wiele korzyści, dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, doskonalą mowę oraz rozwijają muzykalność.

Tego dnia wszystkie przedszkolaki z uwagą i skupieniem oglądały oraz wsłuchiwały się w scenki z bajki „Trzy Świnki”.

Dzieci podczas teatrzyku były uśmiechnięte.Po zakończonym występie głośnymi brawami podziękowały za występ.

 

 

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas pięknych życzeń. Przed świętami dzieci z przedszkola ruszyły z życzeniami.

Pięknie wykonane stroiki świąteczne oraz kartki z życzeniami zostały wręczone do Domu Opieki Społecznej, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Żłobka Samorządowego, Przedszkola „Paula”, Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego, oraz klasztoru.

Wszystkim mieszkańcom Nowego Miasta nad Pilicą życzymy pięknych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, oraz dużo radości w 2020 roku.

 

 

 

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami. Wszyscy oczekują na przyjście tych świąt.

W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest bardzo pracowity. 18 grudnia dzieci wystawiły przepiękne jasełka.

W pięknych strojach oraz pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem wszystkie dzieci przedstawiły sceny narodzin Jezusa.

Do Jezusa przyszły gwiazdki, dzieci z darami, pasterze oraz trzej królowie. Mali aktorzy bardzo dzielnie, z przejęciem mówili swoje role.

Nie zabrakło na jasełkach pięknych pastorałek i kolęd, które zostały pięknie odśpiewane.

Na zakończenie dziewczynki zatańczyły świąteczny taniec, który był dopełnieniem całego występu.

Dziękujemy przybyłym gościom, rodzicom, dziadkom za przybycie na wspólne przeżywanie Jasełek w wykonaniu przedszkolaków.

Narodziny Jezusa są czasem radości, niech ta radość przeżywania świąt nie przemija. Czas świąt niech będzie wypełniony miłością i spokojem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia, dzień na który czekają wszystkie dzieci, i te małe i te większe.Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu.

Pomimo braku śniegu 6 grudnia przyjechał do naszego przedszkola wyczekiwany gość. Dzieci bardzo ucieszyły się ze spotkania z Mikołajem.  Wszyscy razem braliśmy udział w zabawach muzycznych i tańcach świątecznych.

Spotkanie z Mikołajem przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Każde dziecko czekało na swoją kolej, aby dostać jakiś upominek. Na twarzach dzieci widać było zadowolenie ze spotkania. Dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenkę, wręczyły rysunki, oraz obiecały dobre zachowanie.

Wszyscy dostali słodkie niespodzianki.Dzieci do końca dnia były zachwycone spotkaniem. To najważniejsze widzieć radość dzieci.  Nie zabrakło w tym dniu oczywiście sesji mikołajkowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii :)

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJKI-MAGICZNY DZIEŃ WRÓŻB W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze”…


Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki, od bardzo dawna są tradycyjnym dniem wróżb.

Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości i o tym, co je czeka w najbliższym czasie.

My również chcieliśmy poznać uroki wróżb i właśnie z tego powodu 28 listopada wzięliśmy udział w zabawie andrzejkowej.

Ten dzień był bardzo radosny, wypełniony zabawami i wróżbami. Nie zabrakło  ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą wirującej butelki. 

Dzieci z wychowawcami udały się też na sale gimnastyczną, gdzie spędziły czas tańcząc i bawiąc się przy skocznej muzyce.

Zabawa była przednia, każdy przedszkolak wrócił do domu w doskonałym humorze i z wspaniałymi wspomnieniami.

 

 

 

 

 

 

25 Listopada swoje święto obchodzi najmilsza i najbardziej lubiana przez dzieci zabawka – pluszowy miś. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w setną rocznicę powstania maskotki.

W naszym przedszkolu również 25 listopada odbyły się obchody tego święta. Wszystkie dzieci tego dnia przyszły do przedszkola ze swoim ulubionym pluszakiem.

Dzień zaczęliśmy od przywitania się z wszystkimi dziećmi i ich misiami. Były wspólne zabawy taneczne, wspominaliśmy znane misie z bajek, rozwiązywaliśmy zagadki misiowe oraz zajadaliśmy smakołyki przygotowane na ten dzień.

Każda grupa wykonywała prace plastyczną związane z tematem dnia. Na każdej tablicy w tym dniu widniały piękne misie pluszowe.

Dzień przebiegał w miłej i radosnej atmosferze. Musimy pamiętać, miś jest bardzo ważny dla każdego. Można go przytulać, a także zawierzać swoje tajemnice.

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU


8 listopada 2019 roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się na hali, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień.
Podczas występu dzieci dumnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości.          
Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. 
Dzieci tego dnia do przedszkola przyszły ubrane na galowo.  Słowem        i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym. Po występie najmłodszych  oglądaliśmy inscenizacje  przygotowaną  przez starszych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków” na długo.

 

 

 

 

WYJŚCIE NA CMENTARZ

 

   Pamięć o zmarłych jest obowiązkiem każdego człowieka. Wprowadzając dzieci w świat wartości społeczno-moralnych, uczuć patriotycznych, nie może zabraknąć zajęć, przybliżających dzieciom  bohaterów narodowych- ludzi, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.  

Dnia 6.11.2019 roku tuż po święcie Wszystkich Świętych przedszkolaki z grup Koniczynki, Mali Odkrywcy, Pszczółki, Motylki i Smerfy wraz z wychowawczyniami wybrały się na spacer, na cmentarz, aby zapalić znicze na grobie nieznanego żołnierza. 

Celem spaceru było oddanie hołdu żołnierzom, którzy zginęli w walce o wyzwolenie miasta oraz zapalenie zniczy na ich grobach. Pogoda była słoneczna, a więc obeszliśmy cmentarz dookoła, oglądaliśmy groby świątecznie ustrojone kwiatami, wieńcami oraz zniczami.

W czasie wycieczki, dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii.

Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Wyjscie na cmentarz 2019 Wyjscie na cmentarz 2019

Wyjscie na cmentarz 2019

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

      We wtorek dnia 5 listopada obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Wybrana data nie jest przypadkowa – jest to dzień urodzin jednego z największych twórców bajek  - Walta Disney’a.

W tym dniu przypominamy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Nasze przedszkolaki przyszły do przedszkola przebrane za swoją ulubioną bajkową postać.

Były wróżki, królewny, króle, rycerze, smerfy,  bajkowe zwierzęta i wiele innych wspaniałych postaci.

Dzieci prezentowały bajkowe przebrania, rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajki na podstawie charakterystycznych rekwizytów, kolorowały wybranych bohaterów znanych im bajek.

Świetnie poradziły sobie z zadaniami. Dostały medale Super Znawcy Bajek.  Całość dopełniał taniec i śpiew z bajkowych ścieżek dźwiękowych.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo.

Bajkowe postacie sprawiają, że świat dziecka staje się radosny i kolorowy. Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża a zło zostaje ukarane.

Dzien Postaci z Bajek 2019 Dzien Postaci z Bajek 2019

Dzien Postaci z Bajek 2019 Dzien Postaci z Bajek 2019

Dzien Postaci z Bajek 2019 Dzien Postaci z Bajek 2019

Dzien Postaci z Bajek 2019 Dzien Postaci z Bajek 2019

 

DZIEŃ POMARAŃCZOWY W PRZEDSZKOLU

 

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I ZERÓWKOWICZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

 

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym mają już za sobą niezwykle ważną uroczystość jaką bez wątpienia było Pasowanie na Przedszkolaka, zaś każdy 6 –latek jest już przedszkolakiem starszakiem, zerówkowiczem.

Wydarzenie pasowania jest zwieńczeniem zakończenia procesu adaptacji w przedszkolu.

Ta niezwykła uroczystość odbyła się 17 października z udziałem przedszkola wraz z dyrekcją oraz wychowawcami grup. 

Pasowanie na przedszkolaka to pierwsza ważna uroczystość dzieci w przedszkolu, dlatego wszystkie przedszkolaki i wszyscy zerówkowicze, przygotowali krótką prezentacje artystyczną.

Zwieńczeniem uroczystości było oczywiście samo „Pasowanie na Przedszkolaka” przez  pana Dyrektora.

Za sprawą „czarodziejskiego ołówka” każde dziecko stało się pełnoprawnym członkiem społeczności przedszkolnej.

Pasowanie 2019 Pasowanie 2019

Pasowanie 2019 Pasowanie 2019

Pasowanie 2019 Pasowanie 2019

Pasowanie 2019 Pasowanie 2019

Pasowanie 2019 Pasowanie 2019

 

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

 

W piątek tj. 04.10.2019 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy wyjątkowe święto-Dzień Uśmiechu.

Dzień, w którym wszyscy powinni się dużo uśmiechać i poświęcać większą uwagę dobrym uczynkom. 

Symbolem tego święta jest żółta uśmiechnięta buźka. W tym dniu było wyjątkowo radośnie i wesoło.

Transparent z napisem DZIEŃ UŚMIECHU, uśmiechnięte buźki, ordery, kolorowe balony przywitały dzieci przychodzące do przedszkola.

Od samego rana na twarzach wszystkich przedszkolaków zagościł uśmiech.

Dla dzieci zorganizowane zostały różne zabawy muzyczno - ruchowe wzbudzające radość, konkursy z nagrodami np. zjedzenie cytryny, taniec z balonem, rzut do celu. 

"Biletem wstępu" do wspólnej zabawy był uśmiech od ucha do ucha. Podczas wizyty "U fotografa" pozując w ramce z żółtymi uśmiechami, dzieci  mogły pokazać najbardziej śmieszną minę rozśmieszając przy tym innych, oraz zrobić sobie zdjęcie z wielkimi uśmiechniętymi czerwonymi ustami.

Dzieci z grupy Smerfów wykonały uśmiechy na pomalowanych własnoręcznie talerzykach.

Grupa Motylków wykonała wspólną pracę plastyczną - stworzyły duży uśmiech z odbitych, pomalowanych farbami rączek.

Przedszkolaki z grupy Pszczółek utworzyły żółte słońce z ogromnym uśmiechem. Grupa Małych Odkrywców zrobiła kolorowe opaski oczywiście z wielkimi uśmiechniętymi ustami i ozdobione, odrysowane swoje rączki. 

W grupie koniczynek przedszkolaki opowiadały sobie wcześniej przygotowane śmieszne dowcipy, wykonały emblematy z wesołym uśmiechem.

Wykonane prace stały się wspaniałą dekoracją korytarza przedszkola przypominającą wszystkim o przeżytym niedawno dniu.

Święto to na pewno na stałe zostanie wpisane w kalendarz uroczystości naszego przedszkola.

 

DZIEŃ CHŁOPAKA


Już od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach, które będą im towarzyszyły przez całe życie.

Jedną z takich uroczystości jest Dzień Chłopaka.
30 września 2019 roku  w naszym przedszkolu obchodziliśmy własnie ten dzień.

Tego dnia wszyscy chłopcy mogli poczuć się wyjątkowo – dziewczynki zaśpiewały specjalnie dla nich „Sto lat!”, a w każdej grupie zostały wręczone drobne upominki.

W tym dniu zorganizowano wiele zabaw przy muzyce.

To był wyjątkowy dzień dla chłopców. Dziewczynki pięknie świętowały wraz z nimi.
Zdjęcia wykonane podczas uroczystości są miłym wspomnieniem tych chwil.

 

 

 

 

 

JESIENNA WYCIECZKA DO PARKU

 

Dnia 25 września 2019 roku w piękny jesienny poranek Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego z grup: Koniczynki, Mali Odkrywcy, Pszczółki, Motylki i Smerfy wraz ze swoimi wychowawczyniami udały się na spacer do parku  Nowomiejskiego w poszukiwaniu skarbów jesieni.


To było wyjątkowe wydarzenie zwłaszcza dla najmłodszej grupy dzieci -Smerfów- był to ich pierwszy tak długi wspólny spacer.


Park przywitał nas prawdziwą Polską złotą Jesienią!

Podziwialiśmy jesienne barwy, rosnące krzewy i drzewa, słuchaliśmy odgłosów przyrody.

Podczas wycieczki każda z grup starała się znaleźć jak najwięcej jesiennych skarbów: kolorowe liście, żołędzie i kasztany przyozdobiły przedszkolne kąciki.


Przedszkolaki podczas spaceru spisały się na medal, dzielnie maszerowały i z uśmiechem na ustach wróciły do przedszkola.

 

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

20 września 2019 roku to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce – jest to bowiem DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA!

Dzien Przedszkolaka


Ustanowiono takie święto, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej, oraz młodego pokolenia.

Nasze przedszkole włączyło się do obchodów tego dnia i ten dzień minął nam z wielkim uśmiechem na twarzy.

Od samego rana w ozdobionej sali odbywały się zabawy taneczne, konkursy, występy muzyczne.

Po śniadaniu omówiliśmy znaczenie tego dnia, i kto dziś świętuje. Przedszkolaki z dumą stwierdziły, że dziś jest ich święto.

Każdy dostał medal z którym chodził do końca dnia.

Po rozmowie odbyły się zabawy z balonami, konkurencje związane z zachowaniem równowagi, oraz wyścigi z piłką na talerzyku.

Dzieci z grupy „ Mali Odkrywcy” wykonali prace plastyczną – siebie wesołego przedszkolaka.

Po obiedzie każdy dostał dyplom zaświadczający, że jest super przedszkolakiem, rulonik z życzeniami, a przy wyjściu do domu słodką sówkę.
Tego dnia uśmiechom nie było końca. Wszyscy świetnie się bawili.

Takie dni dostarczają nam kolejnych okazji do świętowania, a dzieciom pozwalamy czerpać ile mogą z bycia przedszkolakiem:)

Wszystkim życzymy spokojnej pracy, a dzieciom samych wspaniałych, radosnych dni w naszym przedszkolu

Dzien Przedszkolaka

 

 

Aktualności-zmiany w Przedszkolu

 

Nowy rok szkolny 2019/ 2020 rozpoczął się od zmian kadrowych w Przedszkolu Samorządowym.
Zwiększył nam się stan liczebny dzieci, co spowodowało zmiany  i powiększenie liczby grup.

Grupę I czyli  dzieci 6-o letnie „ Koniczynki” objęła pani  mgr Anna Kozera, która prowadzi swoją grupę trzeci rok.
Grupa II  „ Mali odkrywcy” to pierwsza grupa dzieci 5-o letnich, której wychowawstwo objęła pani mgr Justyna Szczepańska. Jest nauczycielem z kilkuletnim stażem.
Grupa III „Pszczółki” to druga z kolei grupa dzieci 5 –o letnich. Wychowawstwo kontynuuje pani mgr Aneta Zgieb. Również nauczyciel z kilkuletnim stażem.
Grupa IV „Motylki” to  4-o latki prowadzone przez mgr Annę Bińkowską, która jest z nimi drugi rok, więc dobrze zna swoich wychowanków. Pomocą nauczyciela w tej grupie wiekowej jest pani Justyna Ciotucha.
Grupa V „Smerfiki” – to dzieci najmłodsze, 3- letnie. W tym roku grupę prowadzi mgr Ewelina Tomczyk, która do pomocy ma panią Agnieszkę Kwiatkowską.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w godz. 7.00 – 8.00 i od 13. 00- 17.00 odbywają się pod kierunkiem mgr Pauliny Kolas.
Zajęcia z jęz. angielskiego prowadzone są przez panią mgr Ewelinę Grochal i odbywają się po jednej godzinie tygodniowo w każdej grupie wiekowej.
W przedszkolu odbywają się również lekcje religii, które prowadzi mgr  s. Anna Klata.
W ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych etat uzupełnia mgr Ewa Cwajda.

 

 

lato 2019

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście nad Pilicą

 

lato 2019

 

W okresie wakacyjnym od 24 czerwca do 26 lipca 2019r. nasze Przedszkole nie opustoszało, ale wypełnione było dziećmi.

Każda z pań dbała o to, aby dla dzieci było to mile spędzony czas wypełniony atrakcyjnymi zajęciami i zabawami.

Codziennie zaczynaliśmy dzień od zajęć ruchowych oraz zajęć zachęcających dzieci do wspólnej zabawy.

Dzieci bardzo chętnie wykonywały wszystkie czynności związane z aktywnością na świeżym powietrzu, podczas zajęć plastycznych i innych formach zajęć w przedszkolu.

W czasie zajęć plastycznych dzieci wykazywały się swym artystycznym talentem, wykonaliśmy wodne akwarium, ale również takie, w którym zamieszczaliśmy zwierzątka morskie własnoręcznie wykonane, nie zabrakło żaglówek, kolorowych chmurek z bibuły oraz wielu innych ciekawych prac.

Podczas pobytu w przedszkolu pogoda początkowo zalała nas falą upałów, dlatego, aby się nie nudzić korzystaliśmy z wolnej przestrzeni w szkole i każdego dnia odbywały się zajęcia sportowe oraz muzyczne. Kiedy pogoda pozwoliła nam wyjść na zewnątrz korzystaliśmy codziennie ze słonecznej aury podczas spacerów, nawet wybraliśmy się do parku, korzystaliśmy z naszego placu zabaw oraz mogliśmy rysować kredą i biegać po boisku.

Ponadto w przedszkolu chętnie bawiliśmy się z paniami w różne zabawy, quizy, gry logiczne, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie podczas wakacyjnej zabawy na dworze oraz w wodzie.

Nie obyło się również bez lodów w wakacje, dzieci samodzielnie z pomocą pań zrobiły sopelki lodowe z owocami, które następnego dnia smakowicie skonsumowały.

Po obiednim odpoczynku słuchaliśmy bajek oraz ciekawych opowiadań, które czytały panie. Wakacje to czas szaleństw, dlatego panie zorganizowały mini disco, nie obyło się bez tańców z pomponami oraz malowania twarzy.

Podsumowując, należy pochwalić wszystkie dzieci za aktywny udział, zaangażowanie oraz wymienione efekty swojej pracy.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, zabawę.

Życzymy wielu wspaniałych przygód oraz słonecznego i miłego wypoczynku na resztę wakacji.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu samorządowym-pobierz plik

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z roku szkolnego 2018/2019 z działalności Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą- zobacz więcej

 

Wyprawka przedszkolna dla dziecka

,,Każdy koniec to początek czegoś nowego…”    

 
W środę 19 czerwca dzieci w Przedszkolu Samorządowym odbyła się uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw, podróży po porach roku szybko minął, aż nadszedł czas pożegnań, ale i upragnionych przezdzieci wakacji.

Pięknie ubrani, z uśmiechem na twarzy sześciolatki przywitały  polonezem przybyłych gości.
Na uroczystość zakończenia przybyli Pan dyrektor Dariusz Blaszka, Pani wicedyrektor Ewa Cwajda, rodzice oraz wszyscy pracownicy przedszkola. 

Dzieci starsze w formie krótkich wierszyków oraz podziękowań  zaprezentowały  swoje umiejętności artystyczne.

Młodsze przedszkolaki z kolei pożegnały sześciolatki  humorystycznymi wierszykami , piosenką oraz wakacyjnym tańcem.

Nie zabrakło wierszyków o  Panu dyrektorze, Pani dyrektor, paniach , Pani woźnej i innych osobach pracujących w przedszkolu.

Zwieńczeniem całej uroczystości było rozdanie dyplomów i upominków  dzieciom, które brały udział w konkursach.

Na zakończenie grono przedstawicieli z Rady Rodziców złożyło podziękowania dyrekcji za współpracę i całoroczną pomoc.

Pan dyrektor złożył dzieciom pełnych radości i odpoczynku wakacji, aby po 2 miesięcznej przerwie każde dziecko z radością mogło znowu przyjść do przedszkola oraz  po raz pierwszy przekroczyć  próg klasy pierwszej. 

Po zakończeniu części artystycznej  dzieci wraz z wychowawcami i rodzicami udały się do swoich sal na wręczenie  zasłużonych dyplomów, książek oraz pamiątkowych upominków.

Starszaki ze smutkiem pożegnały się  z przedszkolem, zabawkami, ale po wakacjach na nowo rozpoczną kolejną przygodę …

Raz jeszcze gratulujemy Naszym wspaniałym absolwentom zerówki, życzymy samych słonecznych dni w te wakacje,  a po wakacjach wielu sukcesów na nowej , szkolnej drodze życia. 

 

Wycieczka do Centrum Zabaw  „Kraina Marzeń” w Radomiu

20 maja dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą razem z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Centrum Zabaw „Kraina Marzeń” w Radomiu. Dla niektórych dzieci była to pierwsza taka wspólna wycieczka autokarem.

Na miejscu miło powitała nas pani, która przywitała wszystkie grupy i zapoznała
z zasadami zachowania podczas pobytu w centrum zabaw, aby je przestrzegać, by zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Na przedszkolaków czekało wiele atrakcji: ogromna konstrukcja składająca się rur, przejść, zjeżdżalni, tuneli. Wiele pozytywnych emocji wzbudził basen z kolorowymi kulkami oraz trampolina.

Dzieciaki  z wielką chęcią znajdowały sobie zajęcie korzystając także z mini pojazdów oraz innych zabawek znajdujących się w sali. Wszyscy świetnie się bawili, nikogo nie trzeba było zachęcać do zabawy. W czasie dwu godzinnego pobytu wypełnionego aktywnymi zabawami ruchowymi, znalazła się także chwila na przerwę. Każda z grup udała się do bufetu, gdzie dzieci się posiliły i napiły.

Przedszkolaki tego dnia integrowały się wyśmienicie, bawiły się, biegały, a także wspólnie pływały w basenie z kolorowymi piłeczkami. Po skończonej zabawie wszystkie dzieci udały się na gorący posiłek, który tego dnia smakował jak żadnego innego. Do przedszkola wszystkie dzieci wróciły w bardzo dobrych humorach, pełne niezapomnianych wrażeń i emocji. To był wspaniały dzień i niezapomniana przygoda, która na długo pozostanie w pamięci dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Patrona Szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym   im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
20 maja 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy Dzień Patrona – Karola Wojtyły, któremu przewodziły słowa „Wy jesteście moją nadzieją…”. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas : Burmistrz Miasta i Gminy p. Mariusz Dziuba, ksiądz proboszcz Mariusz Zambrzuski, Podinspektor p. Agnieszka Łuczak.

Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w kościele pod wezwaniem Opieki Matki Bożej Bolesnej w intencji szkoły, jej uczniów i pracowników. Ks. proboszcz wygłosił piękna homilię przybliżającą życie Karola Wojtyły.. Uczniowie wraz z nauczycielami zadbali o szczególną oprawę uroczystości - uczestniczyli  w przygotowaniu liturgii a chór szkolny i zespół instrumentalny pod opieka p. R. Michalskiej zapewnił oprawę muzyczną.

Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce uroczysta akademia. Na wstępie Pan Dyrektor Dariusz Blaszka powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne i uczniów i zaprosił na część artystyczną przygotowana pod kierunkiem p. J. Kozieł, I. Rogowskiej. Uczniowie przypomnieli podstawowe wartości, postawę wobec świata i drogowskazy jakie głosił św. Jan Paweł II, który był „mistrzem dialogu” i przyjacielem dzieci i młodzieży.

Dopełnieniem występu był koncert w wykonaniu chóru szkolnego oraz prezentacja multimedialna przypominająca postać papieża.  Po części artystycznej ponownie głos zabrał Pan Dyrektor dziękując wszystkim za udział w tak ważnym  dla nas dniu, przypomniał obecnym jaka była historia wyboru patrona naszej szkoły i zachęcał  do tego aby zawsze był On dla nas wzorem do naśladowania.
ZSP Nowe Miasto nad Pilicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Góra Grosza

Dnia 2 kwietnia 2019 roku odbyło się w naszej szkole podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza.
Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
 Akcja ta na stale wpisała się  już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.
 W tegorocznej akcji  udało nam się zebrać kwotę  - 505, 73zł
 Najwięcej pieniędzy zebrała klasa III b gimnazjum i przedszkolaki, w nagrodę za ogromny wkład w zbiórkę oraz okazane serce Pan Dyrektor Dariusz Blaszka wręczył dyplomy i słodkie upominki.
Dziękujemy wszystkim Wychowawcom, Uczniom i ich Rodzicom za włączenie się do naszej akcji!
 My już wiemy - jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu  dzieci.

SK PCK

 

 

 

   

Wielkanocny czas przygotowań wśród najmłodszych dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

„Wielkanoc to czas przygotowań”  pod takim hasłem dzieci z Przedszkola Samorządowego
rozpoczęły tydzień. Każda grupa od poniedziałku rozpoczęła wielkie przygotowania do świąt
wielkanocnych. Dzieci dowiedziały się o tradycjach związanych z Wielkanocą, a także znaczeniu
Zmartwychwstania Chrystusa. Każde dziecko z wielką radością malowało pisanki, udało się również
zrobić gigantyczne pisanki co sprawiło dzieciom ogromną radość. Grupy dzieci wraz ze swoimi
wychowawczyniami przygotowując zajęcia zorganizowały z pomocą Rodziców potrzebne elementy
 do posiania owsa, rzeżuchy – dzieci mogły prowadzić przy tym obserwacje jakie zachodzą
w doniczkach, które z dnia na dzień wyglądały inaczej. Wszystkie dzieci brały aktywny udział
w przygotowaniach, poznawały tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą, które wprowadzały je
w świąteczny nastrój oczekiwania. Każda grupa przygotowała ciekawe ozdoby, które wymagały
dużo cierpliwości i zaangażowania podczas ich wykonania. Sale naszego przedszkola wypełniły się
przepięknymi kurczaczkami, zajączkami, kolorowymi pisankami. Nie zabrakło również
różnorodnych kart świątecznych. Po wspólnych przygotowaniach każde dziecko będzie już
wiedziało co powinno znaleźć się w koszyku wielkanocnym.
Niech te Święta Wielkiej Nocy będą czasem radośnie spędzonych chwil wspólnie z dziećmi.

 

                                                                           Przedszkole Samorządowe

 

 

„ Żółty Dzień" w przedszkolu

„Żółty ci serce po zimie leczy
Widokiem żółtych kwitnących mleczy.
Żółte słoneczko buzię ci grzeje
I żółty narcyz z grządki się śmieje.”


1 kwietnia 2019 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy Żółty Dzień. Każde dziecko starało się mieć chociaż mały element garderoby w tym kolorze, ale nie zabrakło „żółtych cytrynek” od stóp do głów. Nauczyciele również chcieli dotrzymać kroku wychowankom i uwzględnili kolor żółty w swoim stroju. Sale były przystrojone w żółte balony, a dzieci z każdej grupy wykonywały pracę plastyczną, w której panował oczywiście kolor żółty. Wszyscy bawiliśmy się znakomicie. Były wspólne zabawy, eksperymenty, tańce przy muzyce oraz poczęstunek przygotowany z żółtego menu. Na stole leżały żółte banany, żółta papryka, żółte pomidorki, żółte chrupki, cytryna i żółta bananowa galaretka. Do popicia dzieci otrzymały żółty sok bananowy. Stół zdobiły piękne żółte wiosenne kwiaty oraz żółte serwetki.
Grupy starsze poznawały walory smakowe i wartości odżywcze jajka – dzieci uczyły się jak obrać jajko, robiły smaczne  kanapki, a na koniec smacznie zjadały samodzielne przygotowane kanapki. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń i uśmiechu!   

Galeria zdjęć :

 

 

 

 

 

 

 

Finał akcji Góra Grosza-podsumowanie

Dnia 2 kwietnia 2019 roku odbyło się w naszej szkole podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Akcja ta na stale wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

W tegorocznej akcji udało nam się zebrać kwotę - 505, 73zł Najwięcej pieniędzy zebrała klasa III b gimnazjum i przedszkolaki, w nagrodę za ogromny wkład w zbiórkę oraz okazane serce Pan Dyrektor Dariusz Blaszka wręczył dyplomy oraz słodkie upominki.

Dziękujemy wszystkim Wychowawcom, Uczniom i ich Rodzicom za włączenie się do naszej akcji!

My już wiemy - jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

SK PCK

Pierwszy Dzień Wiosny

W czwartek 21 marca br. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą świętowały pierwszy Dzień Wiosny.

Aby podkreślić charakter tego dnia, przedszkolaki przyszły ubrane na kolorowo. Uroczystość powitania Wiosny rozpoczęła się od zabaw i konkursów związanych z tematyką pór roku. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy kapelusz. Nakrycia głowy były bardzo ciekawe i różnorodne.

Dzieci wraz z rodzicami włożyli naprawdę dużo pracy, żeby wyglądały naprawdę zjawiskowo. Poziom był bardzo wysoki. Wychowawcy każdej grupy wyłonili zwycięzców oraz wyróżnili kilka prac. Każde dziecko otrzymało dyplom i nagrodę.  W tym dniu wyszliśmy na nietypowy spacer, podczas którego mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Dzieci radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie, na czele którego widniała Marzanna, którą pożegnaliśmy według tradycji, śpiewając piosenki i recytując wiersze.      
Jesteśmy pewni, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre. Bardzo się cieszymy, że mamy już Wiosnę, a Zimę zobaczymy dopiero za rok.

Nauczycielki Przedszkola Samorządowego

 

 

 

  

 

 

Bal Karnawałowy w Przedszkolu w Nowym Mieście nad Pilicą


Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe.
Bal karnawałowy dla dzieci z Przedszkola Samorządowego to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.
W dniu 22.01.2019r. odbył się bal karnawałowy. Tego dnia już od rana w każdej grupie pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach można było spotkać wróżki, królewny,  motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana, … nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci.
Następnie dzieci po śniadaniu pojechały autokarem na bal karnawałowy do Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury  w Nowym Miecie nad Pilicą, aby razem integrować się,  bawić się, tańczyć z dzieci ze żłobka. Już na samym wejściu wystrój sali wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy.
Na tą wyjątkową okazję do prowadzenia balu zostali  wynajęci animatorzy, którzy zachęcali wszystkich do tańca przygotowaną muzyką i licznymi konkursami. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał nikomu z twarzy. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Burmistrz z żoną i córeczką oraz dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Mieście nad Pilicą.
Podczas odpoczynku dzieci udały się na słodki poczęstunek. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca w rytm samby, twista, rock and rolla, „Kaczuch” i innych znanych przebojów znanych dzieciom. Były też węże , korowody     i tańce z balonami.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym uczniom, a to było głównym celem tego balu.


Opracowała
Aneta Zgieb

Karnawal w Przeszkolu

 

 

 

Jasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście nad Pilicą

 

Dnia 20 grudnia 2018 roku w Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się przedstawienie jasełkowe pt.: „Betlejemska dobranocka” przygotowane przez przedszkolaki.

Na występ najmłodszych zaproszeni zostali: Pan dyrektor Dariusz Blaszka, Pani wicedyrektor Ewa Cwajda oraz rodzice.

Przedstawienie opowiadało o wędrowcach, którzy odwiedzili stajenkę i Świętą Rodzinę.

Wśród nich byli pasterze oraz postaci z bajek: Aniołowie, Rybak, Calineczka, Pinokio, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Kopciuszek oraz Smerf.

Wszyscy bohaterowie złożyli dary i oddali hołd Jezusowi.

Oprócz scenki rodzajowej, dzieci odśpiewały kolędy oraz zaprezentowały układy taneczne.

Wszyscy dobrze się bawili, nawet nieśmiałe trzylatki pląsały przy piosence „Zimowa sanna”.

Przedstawienie jasełkowe miało na celu przybliżyć dzieciom obyczaje i tradycję bożonarodzeniową oraz opowiedzieć biblijną historię Świętej Rodziny.

Jaselka-ZSP Jaselka-ZSP

Jaselka-ZSP Jaselka-ZSP

Jaselka-ZSP Jaselka-ZSP

Sprawozdanie  ze spotkania ze Świętym Mikołajem.

     
           Dnia 6 grudnia 2018 r. przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego  odwiedził długo wyczekiwany gość - Św. Mikołaj.

Od samego rana dzieci nie mogły się doczekać miłego gościa. Gdy tylko się pojawił  z ogromną radością go przywitały śpiewając mu piosenki i recytując wiersze.

Każde dziecko złożyło obietnice, iż kolejny rok będzie grzeczne i posłuszne. Po złożonej obietnicy Św. Mikołaj wszystkich obdarował prezentami, które miał ukryte w wielkim worze.

Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu.

Oczekiwana cały rok wizyta Św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i  przyniosła wszystkim dzieciom wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków.

Dzieci z ogromną radością zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne. Ten wyjątkowy dzień uświetniły wspólne zdjęcia oraz słodki poczęstunek, który czekał na dzieci w salach.

Opracowała:

Mgr Aneta Zgieb

Mikolajki 2018 w przedszkolu Mikolajki 2018 w przedszkolu

Mikolajki 2018 w przedszkolu Mikolajki 2018 w przedszkolu

Mikolajki 2018 w przedszkolu

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia w Przedszkolu Samorządowym

„Pluszowy Miś” to wyjątkowy przyjaciel każdego dziecka, wierny, kochany, zawsze gotowy do przytulenia, cierpliwy powiernik dziecięcych sekretów. Z racji  tego święta, które przypada   na dzień 25 listopada (niedziela), nasze przedszkole obchodziło ten dzień w poniedziałek 26 listopada. W tym  dniu wszystkie dzieci przyniosły z domu swoje ulubione misie, które były szczególnymi gośćmi  w przedszkolu.                                                                                  

Na początek   dzieci poznały historię powstania „Dnia  Pluszowego Misia”, a także dowiedziały się wielu ciekawostek o innych pluszowych misiach np. Kubusiu Puchatku, Misiu Yogi czy Misiu Uszatku.  Przedszkolaki opowiadały o swoich misiach  przyniesionych   z domu, wspólnie tańczyły i bawiły się. Nie zabrakło licznych  konkursów związanych z misiami: np. wybór największego misia w przedszkolu. 

W  skupieniu słuchały wierszy, dowiedziały się jak powstają pluszowe maskotki, a także o tym, że o zabawki ( nie tylko swoje ) trzeba dbać i je szanować.  Dzień przebiegał w radosnej  atmosferze. 

Dzieci rozwijały swoją  twórczość poprzez wykonanie różnorodnych prac plastycznych, które zaprezentowane zostały na wystawach. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy medalion z misiem, kolorowy dyplom oraz wiele innych misiowych drobiazgów.
Na zakończenie tego dnia zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia grupowe oraz indywidualnie. Dzieci z naszego przedszkola na długo zapamiętają ten wyjątkowy, pełen wrażeń  dzień.

Dzien Pluszoego Misia2018 Dzien Pluszoego Misia2018

Dzien Pluszoego Misia2018

„ Dzień Pomarańczowy”

      24 października w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście nad Pilicą dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami  obchodziły „Dzień Pomarańczowy”.  Tego dnia wspólnie świętowały wszystkie grupy: Motylki – grupa 3 latków z wychowawczynią A. Bińkowską oraz J. Ciotuchą, Pszczółki – grupa 4 latków z wychowawczynią A Zgieb oraz A. Kwiatkowską, Biedroneczki- grupa 5i6 latków z wychowawczynią A. Kozera i grupa Sówek – dzieci 6 letnich z wychowawczynią E. Cwajda. Aby nadać charakter tego dnia, wszystkie dzieci oraz  panie  przyszły ubrane w pomarańczowe ubrania. 

Każda grupa przygotowała dekoracje, opaski na głowę, i wiele innych ciekawych pomarańczowych rekwizytów. Zarówno młodsze jak i starsze dzieci brały udział w licznych konkursach i zabawach przygotowanych przez swoich wychowawców.

Nie zabrakło w tym dniu smakowitych przekąsek i pomarańczowych przysmaków dzięki, którym dzieci dowiedziały się o wartościowych walorach owoców i warzyw(marchewki, pomarańcze, mandarynki, sok z marchewki i pomarańczy, ciasto pomarańczowe), które z apetytem konsumowały tego dnia.

Dla upamiętnienia tego dnia dzieci wykonały bardzo kreatywne prace plastyczne, m.in: kukiełki z marchewek, papierowe marchewki oraz twórcze prace z użyciem farby pomarańczowej. W tym dniu nie zabrakło śpiewania piosenek i wspólnych tańców.

Całość tego dnia  podsumowały wspólne zdjęcia wykonane w grupach oraz indywidualnie. Dzieci były bardzo zadowolone i już  nie mogą się doczekać kolejnego dnia z serii kolorowych dni w przedszkolu.

Galeria zdjęć:

 

 

 

Licznik online

Przedszkole

 

Przedszkole

 

 

Kontakt

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16/16a

 

tel/fax: 48 6741023

tel/fax: 48 6741833

 

e-mail: liceumnowe@op.pl

e-mail:
nowemiastogim1@op.pl